Oljefiltrering – Bypassystem

Föroreningar är orsak till 80% av alla oljerelaterade fel och haverier och kan kosta hundratusentals kronor, upp till miljoner, i stilleståndskostnader, reservdelar och produktionsstopp. Metallpartiklar, vatten och damm tillsammans med temperatursfluktuationer är bara några av de omständigheter som orsakar dålig olja och haverier.


När det gäller skydd av olja och smörjmedel är filtrering den andra och kraftigaste försvarslinjen, där den första är en Andningsventilator.

Det finns ett antal typer av oljefiltrering; de två mest typiska är ”fullflödesfiltrering” och ”bypass-filtrering”. Fullflödesfilter är oljefilter som vanligen placeras som returfilter i eller i anslutning till hydraultanken, eller som tryckfilter, oftast då i direkt anslutning efter hydraulpumpen. 

Storleken på ett fullflödesfilter måste anpassas, dels för det totala oljeflödet och dels på kravet på renlighet. Innebörden blir att större krav på renlighet är lika med tätare filter och därmed större filtermassa. Detta för att inte orsaka för högt tryck i systemet så att oljan bypassas via filtrets säkerhetsventil.

Ett typiskt fullflödesfilter som ofta kommer förinstallerat från tillverkaren har ett ca: 2 mm tjockt glasfibersfilter som klarar av att ta större partiklar, kring 5-20μ (micron), men inte mäktar med att filtrera bort slam, oxider och vatten som är den direkta orsaken till att oljan startar sin nedbrytningsprocess.

(se även förebyggande andningsluftfiltrering).

Fördelen med ett djupfiltrerande bypass-filter är att det består av ett kraftigt filterelement av cellulosa. Filterenheten är oftast ansluten till hydraulsystemets trycksida som ett separat litet system, som kontinuerligt låter en mindre mängd olja filtreras och renas i samband med att hydraulsystemet aktiveras. Det gör att ”tätare” och mer effektiva filter kan användas utan risk att hindra systemets oljeflöde. Filterenheten anpassas efter systemets oljevolym, renlighetskrav och kontamineringsgrad (systemets egen generering av föroreningar)

Till skillnad från ett fullflödesfilters ca:2mm tunna filtermassa, har ROVABs djupfiltrerande bypassfilter en ca:114 mm tjock filtermassa med en filtreringsgrad på <2 μ (micron) och erhåller en absolut helt ren olja. Det fungerar igenom att låta oljan flöda naturligt ner igenom filtret via den axiella flödesprincipen och behöver ingen egen pump när det är installerat i ett befintligt hydraulsystem.

De vanligaste filterelementen (det material som oljan filtreras igenom) – är glasfiber och cellulosa. Glasfiber kan ha en bra filtreringskapacitet när de är av riktigt bra kvalité och har en reningsgrad på ca: 2-5 μ. Då kan de i vissa fall mäta sig med cellulosafilter. Glasfiber blir heller inte mättade lika fort. Nackdelen med glasfiberfilter är att de inte kan absorbera fukt, slam och oxider på samma sätt som ett cellulosafilter – så länge vatten kommer in i eller inte avlägsnas från systemet, ökar risken för nedbrytning av oljan och även bakterietillväxt kan bli ett problem om situationen är tillräckligt långt gången.

Cellulosafilter är filter som består av cellulosa, d.v.s. papper, och dessa är mest förekommande vid djupfiltrering via bypassystem. De är trots sin enkla konstruktion några av de bästa filtren för oljerening. ROVABs cellulosafilter tar bort partiklar ner till < 2 μ, och absorberar även fukt, oxider samt slam och harts-produkter ner till bakterienivå.

En absolut ren olja fri från vatten, slam, harts och oxider, minimerar risken för oljeläckage, då slangar och tätningar bibehåller sin ursprungliga spänst. En ren olja innebär även minskat slitage, vilket ger en minimerad kostnad för dyra komponenthaverier och oplanerade stillestånd.

Om ett av ROVABs djupfiltrerande bypass-filter installeras tillsammans med ROVABs partikel och vattenabsorberande andningsventilator, kan partikel-och vattenintrång samt alla medföljande problem i princip helt elimineras, vilket till slut kan spara stora kostnader som inte behövs läggas på oplanerade stillestånd, haverier och reservdelar.

ROVABs djupfiltrerande bypassystem är utrustade med tryck- och flödesreglering och kan därför anslutas till trycksystem upp till 300 bar.

En mätare indikerar när filterelementet bör bytas. Om ett filterelement blir mättat onormalt fort och därför måste bytas oftare än vad som är brukligt, är det en tydlig indikation på att det finns brister i systemet där partiklar tar sig in eller genereras.

Ett bypass-filter kan på så vis även agera som ett diagnosverktyg eller varningsindikator.